Privacyverklaring Stichting Kamermuziek Warmond (SKW)

  1. De stichting realiseert zijn doelen door het organiseren van in beginsel 3 concerten per seizoen. Deze worden verzorgd door het Monward Consort. Jong Talent krijgt de kans ten minste eenmaal per jaar op te treden;  Jong Talent wordt geselecteerd in samenwerking met het Prinses Christina Concours. 
  2. De Stichting verstuurt voor elk concert een digitale nieuwsbrief met daarin a) de aankondiging van de data van komende concerten b) het programma en andere gegevens over de uit te voeren muziek c) andere gegevens die voor belangstellenden van nut kunnen zijn zoals uitleg over het reserveren van toegangsplaatsen, parkeer aanwijzingen e.d.  Een ieder die daarom verzoekt kan zijn/haar emailadres daartoe aan de SKW ter beschikking stellen. Deze NAW gegevens worden geregistreerd om de beschreven dienst te bieden. De gegevens worden nooit gedeeld met andere personen of organisaties. Personen die van de lijst afwillen kunnen dat doen door een email te zenden naar het emailadres van de stichting dan wel een brief te zenden.
  3. De SKW kent Vrienden van het Monward Consort. Zij dragen een jaarlijks bedrag bij aan de stichting.  De Vrienden van het Monward Consort worden geadministreerd door de penningmeester. Het bestuur benut de NAW gegevens voor het toezenden van brieven of emails met mededelingen die voor de Vrienden van belang zijn. De gegevens worden niet gedeeld met andere personen of organisaties. Vrienden kunnen hun betrokkenheid beëindigen door daarvan mededeling te doen per email of brief. 
  4. Voor ieder concert registreert de SKW de binnengekomen reserveringen. Er wordt een overzicht gebruikt bij de ingang van de kerk waar het concert plaatsvindt. De stichting analyseert de opkomst van belangstellenden op woonplaats en frequentie van concertbezoek. De gegevens worden niet later dan aan het einde van het seizoen, dus na het juni concert, vernietigd. 
  5. De SKW heeft de RABO bank als bank. Deze bank werkt op basis van een zg verwerkingsovereenkomst. Deze is dus van belang voor de Vrienden en de optredende musici.
  6. Bij het begin van het concertseizoen 2018/2019 zal aan de ontvangers van de nieuwsbrief worden gevraagd of zij deze  tot wederopzegging willen blijven ontvangen.